Obavješetnje o obradi podataka o ličnosti

1. SVRHA OBAVJEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovim Obavještenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obavještenje) informišu se korisnici MojPosao.me portala (u daljem tekstu Servis) o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika.

Servis se za korisnike koji traže posao (u daljem tekstu: Kandidati) nalazi na Internet adresi https://mojposao.me/auth/employee/login.

Servis za korisnike –poslodavce koji zapošljavaju radnika (u daljem tekstu: Poslodavci) se nalazi na https://mojposao.me/auth/employer/login adresi.

Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti podataka o ličnosti fizičkih lica, veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obavještenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše podatke o ličnosti , ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade podataka o ličnosti.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime I prezime, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obiljležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Pitanja, pritužbe, zahtjeve i dodatne informacije oko Obavještenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu info@mojposao.me.

2. O NAMA

Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža MOJPOSAO.ME, sa sjedištem na adresi Dr. Vukašina Markovića bb Podgorica , Republika Crna Gora, PIB: 03181715 (u daljem tekstu: Kompanija).

Kao što je navedeno u Uslovima i pravima korišćenja Servisa, Korišćenjem usluga Servisa pružate nam informacije, od kojih su neke i vaši podaci o ličnosti.

U zavisnosti od svrhe, vaše podatke možemo da obrađujemo u svojstvu rukovaoca ili u svojstvu obrađivača. Rukovalac je subjekat koji samostalno ili sa drugim subjektima određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti (npr. poslodavac koji obrađuje podatke o ličnosti za potrebe zaposlenja je odredio svrhu obrade i podatke obrađuje u svojstvu rukovaoca). Sa druge strane, obrađivač je subjekat koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca (npr. Kompanija kao prenosilac oglasnih poruka u situaciji kada kandidat konkuriše na oglas za posao, u pogledu svrhe konkurisanja podatke kandidata obrađuje u svojstvu obrađivača).

3. SVRHA OBRADE, PERIOD I PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Najveći dio naše obrade podataka o ličnosti se javlja u procesu zapošljavanja. Podaci o ličnosti koje najčešće obrađujemo su ime i prezime, datum rođenja, fotografija, e-mail adresa, broj telefona, radno iskustvo i prethodni poslodavci, podaci o stručnoj spremi i poznavanju stranih jezika, o završenim kursevima, obukama, seminarima, o posjedovanju licenci i kategorija vozačkih dozvola, itd. Nije moguće obezbijediti potpunu listu svih podataka o ličnosti koje obrađujemo, jer svaki kandidat za posao može u biografiji navesti različite podatke.

Sve podatke koje tražimo od vas, prikupljamo za tačno određenu svrhu, o čemu ćete uvijk biti jasno obaviješteni.

Osnovne svrhe prikupljanja i obrade podataka jesu omogućavanje pružanja usluge informacionog društva, odnosno Internet oglašavanje potrebe za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanje na poslove od strane kandidata, bezbijednost korisnika Internet Servisa, kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo u odredjenom vremenskom periodu, koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim. Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do deaktivacije vašeg korisničkog naloga.

Vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, jedino u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahtjeva.

Bitno je da vas upoznamo sa činjenicom da, upravo u zavisnosti od svrhe obrade, Kompanija nekada ima svojstvo Rukovaoca, a nekada Obrađivača podataka o ličnosti . Na primjer, u situaciji kada kandidat konkuriše na oglas za posao, u pogledu obrade podataka radi učešća na konkursu RUKOVALAC podacima o ličnosti jeste poslodavac koji oglašava oglas za posao, dok je Kompanija u tom slučaju OBRAĐIVAČ podataka o ličnosti . Međutim, ukoliko se kandidat saglasi da Kompanija njegove podatke o ličnosti obrađuje u druge svrhe, koje nisu neophodne radi ostvarenja učešća na konkursu, kao što su: mogućnosti koje olakšavaju izbor odgovarajućih radnih pozicija, mogućnosti čiji je cilj lični razvoj, obrazovanje, procjena poslodavca, i druge mogućnosti koje mogu poboljšati poziciju kandidata na tržištu rada, koje povećavaju šanse da kandidat pronađe posao, ili su na drugi način povezane sa tržištem rada, u pogledu takve obrade je Kompanija RUKOVALAC ličnim podacima.

Obrađujemo podatke o ličnosti da bi korisnicima omogućili uslugu i funkcionalnosti koje nudi Servis, da bi izmjerili upotrebu i unaprijedili Servis, zaštitili korisnike i omogućili im neometano korišćenje sajta uz pružanje podrške korisničkog sektora.

Više detalja o svrhama i vremenu obrade vaših informacija se nalazi u nastavku teksta.

A) Kreiranje naloga na Servisu za kandidate: Kako bi kreirao vaš nalog, Servis za kandidate koristi podatke unijte prilikom registracije dok korisnik ne deaktivira nalog sa sajta. Podaci koji se koriste su email, šifra, ime i prezime. Za registraciju putem društvenih mreža Facebook, Google i Linkedin se koristi email adresa sa kojom je korisnik registrovan na ovim sajtovima.

B) Obavještenja za nove poslove: Registrovani email može da se koristi za slanje obavještenja o novim oglasima ukoliko ulogovani korisnik koristi funkcionalosti Servisa za kandidate. To podrazumijeva da se prijavi na listu obavještenja o novim oglasima i odabere kriterijume po kojima želi da prima obavještenja. Takođe, korisnik će dobijati obavještenja ukoliko zaprati određenu kompaniju ili određenu pretragu poslova, a objave se novi poslovi za odabrane kriterijume.

C) Konkurisanje na određeni oglas za posao:

C.1) Konkurisanjem na određeni oglas Kandidat, obezbjeđuje određene podatke o ličnosti Poslodavcu za svrhu i period selekcije za oglas na koji konkuriše. Poslodavac u svojstvu rukovaoca koristi Servis Kompanije kao obrađivača. Lični podaci Kandidata se koriste se u svrhu zapošljavanja za navedenu poziciju i period trajanja procesa selekcije za dati oglas koji ne traje duže 6 mjeseci.

Konkurisanje može da sadrži kontakt podatke Kandidata date prilikom konkurisanja, kao što su: ime i prezime, broj telefona, email. Konkurisanje može da sadrži i sve što je kandidat stavio u svoju radnu biografiju, propratno pismo ili dokumente prilikom konkurisanja. To su uglavnom sledeći podaci: kontakt podaci, mjesto stanovanja, obrazovanje, radno iskustvo, poznavanje stranih jezika, vještine, stečene sertifikate. Servis smatra da navedeni podaci nisu osjetljivi, ali jesu povjerljivi podatak o ličnosti. Kandidatima sugerišemo da nigdje ne ostavljaju posebne podatke o ličnosti prilikom konkurisanja. Ipak, ukoliko kandidat samostalno prilikom konkurisanja ostavi neki podatak koji spada u grupu posebnih podataka o ličnosti u radnoj biografiji, propratnom pismu ili dodatim dokumentima (npr. o kreditnoj sposobnosti, medicinskoj istoriji ili seksualnoj orijentaciji), to Servis ne može da onemogući i kontroliše. Ukoliko se desi da Kandidat pošalje Poslodavcu ovakvu vrstu podatka, poslodavac je odgovoran za dalje postupanje sa istima.

Kandidat može da konkuriše na oglas za posao koristeći profil koji ima na Servisu. Kandidat ima kontrolu nad podacima koje unosi u profil. Brisanje, ispravka i dopuna podataka na profilu kandidata se manifestuje i ažurira na svim prijavama na konkurse, izvršene koristeći profil kandidata, a koje su podnijete prije učinjenih izmjena na profilu.

C.2) Pristanak za Poslodavca za period duži od procesa selekcije za oglas – Kandidat prilikom prijave za posao ima opciju da Poslodavcu dozvoli obradu podataka o ličnosti na period duži od procesa selekcije za oglas na koji se prijavljuje. Osnov obrade je pristanak Kandidata. Kandidat dozvoljava ovu obradu ukoliko želi da ostavi mogućnost Poslodavcu da mu pošalje obavještenja ili da ga kontaktira za slične oglase za posao u njegovoj kompaniji. Ako Kandidat ne pruži ovaj pristanak Poslodavcu na čiji oglas konkuriše, podaci Kandidata se uklanjaju iz naloga Poslodavca nakon maksimum 6 mjeseci.

C.3) Ukoliko se konkurisanje vrši preko sajta Poslodavca: Servis za kandidate preusmjerava Kandidata na link za konkurisanje dostavljen od strane Poslodavca i od tog momenta Servis nije uključen u dalju obradu podataka o ličnosti Kandidata. Sve informacije koje se dostave na link Poslodavca se dostavljaju isključivo Poslodavcu, a ne Servisu. Servis u ovom slučaju ne čuva prijavu u nalogu Poslodavca, već to Poslodavac u svojstvu rukovaoca radi na svom sajtu.

D) Olakšano pronalaženje posla: Opciona usluga Servisa za kandidate omogućava Kandidatima olakšano pronalaženje posla uz funkcionalnosti vezane za kreiranje radne biografije i propratnog pisma koja kasnije mogu da se koriste zarad lakšeg konkurisanja. Povezivanje kandidata sa ciljanim ponudama za posao omogućava Kandidatu da dobija obavještenja za oglase za posao za koje Servis smatra da odgovaraju Kandidatovom opisu, koji se determiniše na osnovu sadržaja radne biografije, ponašanja na Servisu, ili informacija korisnika o radnom iskustvu pruženih prilikom odgovora na pitanja koja Servis plasira kandidatu koji je pružio pristanak. Osnov obrade je pristanak Kandidata.

E) Kada korisnik kontaktira korisničku podršku servisa: Korisnik ima mogućnost da kontaktira direknto Servis preko ChatBot-a, pozivom na broj telefona 067155890 I preko email adrese info@mojposao.me, preko kojih kontaktira zaposlene Servisa, kako bi prijavio problem ili ostavio sugestiju na rad Servisa. Sa ovim kontaktom, korisnik nam ostavlja email adresu, i ime i prezime, kako bi zaposleni u korisničkoj podršci Servisa mogli da mu odgovore na upit.

4. BEZBIJEDNOST VAŠIH PODATAKA

U cilju bezbijednosti podataka koje obrađujemo, uvijek nastojimo da primjenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primjenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mjere zaštite u skladu sa važećim zakonima Crne Gore, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mjere zaštite, mjere zaštite koje se odnose na fizički pristup mjestu gde su pohranjeni vaši podaci, mjere zaštite informacione bezbijednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mjere koje su primjerene obradi i neophodne da bi se obezbijedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primjenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mjere.

5. VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO

1) TRANSPARENTNOST: Kada nam ostavljate podatke o ličnosti , transparentno ćemo vas obavijestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obavještenja).

2) PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obaviješteni o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtijevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Ukoliko vaše podatke o ličnosti obrađujemo mi kao rukovaoci – imate pravo od nas da dobijete sve informacije o predmetnoj obradi, a ukoliko želite da dobijete informacije o obradi vaših podataka od strane poslodavca, potrebno je da se obratite poslodavcu koji u tom slučaju ima položaj rukovaoca nad podacima o ličnosti.

3) PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni.

Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.

4) PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši podaci o ličnosti budu obrisani u skladu sa važećim zakonom Crne Gore. Bitno je da vas informišemo da ukoliko želite brisanje podataka za čiju obradu ste dali saglasnost poslodavcima, neophodno je da se poslodavcu, koji je u konkretnom slučaju rukovalac, obratite kako biste ostvarili pravo na brisanje.

5) PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.

6) PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti.

7) SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahtjeva na email adresu: info@mojposao.me

Povodom ostvarivanja gore navedenih zahtjeva, Kompanija će vam pružiti sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim zakonima I regulativama u Crnoj Gori.

Na vaš zahtjev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahtjeva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtjev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavijestiti.

Ukoliko je vaš zahtjev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtjevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na vaš zahtjev samo ukoliko imate opravdan razlog.

6. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA - PRIMAOCI

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

Zaposleni u Kompaniji, kao i honorarni i slični saradnici (koji se obavezuju na čuvanje povjerljivosti podataka), samo u mjeri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade.

Kompanija može proslijeđivati podatke svojim povezanim licima, kada je to neophodno i uvijek u okviru definisane svrhe.

Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Kompanijom, ukoliko je Kompanija uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udjela ili drugu statusnu promjenu.

Naši partneri, koji za Kompaniju vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere u kojima se pohranjuju podaci.

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u mjeri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mjere kako bi zaštitili vaše lične podatke. U situacijama kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu radi neko treće pravno lice kao obrađivač, ugovorom regulišemo odnose sa obrađivačima, kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mjere zaštite.

U situacijama kada oglašavanje vrše Agencije za zapošljavanje ili povezana pravna lica Poslodavaca, dijeljenje podataka Kandidata drugim pravnim licima od strane Poslodavca je u potpunoj nadležnosti Poslodavca ili Agencije koja se oglašava.

7. PRISTANAK I OPOZIV PRISTANKA

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te podatke o ličnosti u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga pošaljete na sledeću e-mail adresu: info@mojposao.me.

comm