Uslovi korišćenja

Prilikom korišćenja portala mojposao.me na web stranici www.mojposao.me (dalje u tekstu: mojposao ili Portal) u vlasništvu Millennial Consultinga d.o.o., Podgorica, dr Vukašina Markovića, PIB:, (dalje u tekstu: Millennial consulting d.o.o.), primjenjuju se sledeći:

Opšti uslovi korištenja

1. Uvodne odredbe i definicije

Opšti uslov je naziv za ove Opšte uslove korištenja kao i sve njegove izmjene i dopune koje bi uslijedile. Opšti uslovi vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici www.mojposao.me te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između Millennial Consulting d.o.o. s jedne strane te korisnika s druge strane te obavezuju svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi mojposao portal.

„Mojposao“ je naziv za web portal namijenjen za razmjenu podataka između fizičkih i pravnih osoba s jedne strane koje su u potrazi za radnicima, zaposlenima, volonterima, saradnicima i sl. te fizičkih osoba s druge strane koje su u potrazi za radnim mjestom, zaposlenjem, angažmanom, volontiranjem i sl. a sve u svrhu lakše razmjene podataka te brže fluktuacije i povećanja dinamičnosti na tržištu rada.

„Poslodavac“ u smislu ovih Opštih uslova je naziv koji obuhvata svaku fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi mojposao.me, a posebno poslodavca u smislu odredbi važećeg Zakona o radu, bez obzira na vrstu ugovora o radu koji želi sklopiti, kao i svaku drugu fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi mojposao.me radi pronalaska izvođača i/ili izvršitelja u smislu odredbi važećeg Zakona o obaveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno koja traži volontere, pripravnike, osoblje za stručno osposobljavanje i sl.

„Korisnik“ u smislu ovih Opštih uslova je naziv koji obuhvata svaku fizičku osobu koja koristi portal mojposao radi pronalaska odgovarajućeg radnog mjesta u smislu važećeg Zakona o radu, odnosno pronalaska angažmana u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno radi pronalaska volonterskog mjesta, mjesta za stručno osposobljavanje i sl.

„Radno mjesto“ u smislu ovih Opštih uslova je opšti naziv za svaku vrstu radnog mjesta, zapošljavanja, angažovanja, volontiranja, obuke, pripravništva, stručnog osposobljavanja, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, i sl.

„Korištenje“ u smislu ovih Opštih uslova je svako oglašavanje oglasa za radno mjesto ili bilo koji drugi angažman od strane Poslodavca, odnosno omogućivanje dostupnim vlastitih ličnih podataka u cilju pronalaženja radnog mjesta ili drugog angažmana od strane Korisnika

„Lični podatak“ je u smislu ovih Opštih uslova svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu, a čiji ličnii podaci su zaštićeni prema odredbama Opštih uslova o zaštiti ličnih podataka i Zakona o zaštiti podataka.

„Cjenovnik“ je u smislu ovih Opštih uslova cjenovnik usluga koje su dostupne na Portalu.

„Obrađivač podataka“ je fizička ili pravna osoba koja određuje svrhu i sredstva obrade ličnih podataka.

„Koordinator portala“ je fizička ili pravna osoba koja obrađuje lične podatke u ime portala mojposao.

2. Odredbe koje se odnose na Poslodavce

U svrhu korištenja Portala, Poslodavac je obvezan izraditi svoj profil na portalu i na taj način se registrovati.

Registrovani Poslodavci mogu u svako doba objavljivati oglase za Radna mjesta, naknadno ih mijenjati u dogovoru sa zaposlenima na Portalu za zapošljavanje, pratiti statistiku posjećenosti objavljenih oglasa, pretraživati bazu prijavljenih CV-va, te koristiti ostale napredne funkcije koje su instalirane na Portalu ili će to tek biti.

Usluga objavljivanja oglasa za slobodna Radna mjesta na portalu mojposao naplaćuje se u skladu sa Cjenovnikom važećim u trenutku objavljivanja oglasa.

Millennial consulting d.o.o. zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatorskog sadržaja, a koji bi bio protivan Ustavu Republike Crne Gore, važećim propisima i zakonima. Ako se Poslodavac ne pridržava pozitivnih propisa, a posebno imperativnih normi važećeg Zakona o radu, Millennial consulting d.o.o. zadržava pravo na neobjavljivanje pojedinačnog ili svih oglasa tog Poslodavca. Millennial consulting d.o.o. također zadržava pravo izmjene oglasa u smislu ispravljanja pravopisnih grešaka i strukture sadržaja oglasa, shodno pravilima o objavljivanju oglasa na Portalu.

3. Odredbe koje se odnose na Korisnike

U svrhu korištenja Portala, Korisnik je obvezan registrovati se na Portalu i napraviti svoj lični profesionalni profil s, shodno uputstvima na portalu.

Korisnik se obvezuje da korisnički nalog na prtalu Mojposao.me koristii isključivo u svrhu traženja, pronalaska i informisanja o Radnim mjestima.

Ako Korisnik koristi nalog na portalu u bilo koje druge svrhe (npr. za promociju i prodaju raznih proizvoda i usluga i sl.), Millennial consulting d.o.o. će svaki takav nalog blokirati i ukloniti s Portala te svaka takva zloupotreba naloga podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete Millennial consulting-u d.o.o. protiv korisnika

4. Autorska prava

Izgled Portala, njegov sadržaj, izgled oglasa, softverska platforma koja pokreće portal mojposao, crteži, planovi, skice, te tablice i sl. su autorsko djelo u vlasništvu Millennial Consulting d.o.o. te su kao takva zaštićena važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Baze podataka koji su sakupljeni radom Portala su također zaštićene kao takve shodno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima.

Portal mojposao.me je registrovani domen MILLENNIAL CONSULTING d.o.o.

5. Odgovornost za tačnost podataka i odgovornost za štetu

Millennial consulting d.o.o. ne odgovara za, niti garantuje tačnost dostupnih ličnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji su navedeni u CV-ma Korisnika i oglasima Poslodavaca.

Millennial consulting d.o.o. ne odgovara niti Poslodavcima niti Korisnicima za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu korištenjem Portala mojposao Poslodavci i Korisnici odriču potraživanja bilo kakve štete, imovinske ili neimovinske, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogrešnih podataka od strane Poslodavaca, Korisnika ili pak trećih osoba.

Poslodavci i Korisnici koji zloupotrebljavaju ili neovlašteno otkrivaju svoje podatke za registraciju na portal mojposao trećim osobama koje za to nisu ovlaštene, odgovaraju za svu štetu koja je proizašla neovlaštenim pristupom nalogu, bilo Millennial consulting-u d.o.o. , bilo drugim pravnim ili fizičkim osobama čije su lične podatke zloupotrijebili.

6. Zaštita i obrada ličnih podataka

a) Objava oglasa na mojposao.me

U skladu sa Uredbom o zaštiti ličnih podataka Millennial consulting d.o.o. se smatra obrađivačem podataka pri objavi oglasa Poslodavaca koji se rukovodi obradom podataka.

Poslodavac je obavezan prikupljati lične podatake pri objavi oglasa na transparentan način te na temelju valjanih pravnih osnova (namjera zapošljavanja odnosno sklapanje ugovora o radu).

Poslodavac je dužan prikupljati samo one podatke koji su primjereni, relevantni i ograničeni na podatke koji su nužni za svrhu za koju se podaci prikupljaju.

Poslodavac garantuje Millennial consulting-u d.o.o. da neće koristiti lične podatke koji su prikupljeni putem portala mojposao u bilo koje druge svrhe osim u svrhu zapošljavanja.

Millennial consulting d.o.o. u čijem je vlasništvu portal mojposao potvrđuje da su implementirane organizacione i tehničke mjere koje će omogućiti kontrolu nad prikupljanjem podataka putem portala mojposao te je odgovorno za preuzimanje podataka (CV-a)

Millennial consulting d.o.o. se obavezuje u potpunosti sarađivati sa Poslodavcem kako bi svakom Poslodavcu koji to zahtijeva omogućio ostvarenje prava koja su utvrđena propisima o zaštiti ličnih podataka (pravo pristupa, ispravka, prenosivosti, brisanja, ograničenja obrade i prigovora na obradu ličnih podataka).

Poslodavac koji prikuplja podatke se obavezuje obrađivati lične podatake (prikupljanje prijava na oglase Poslodavaca) isključivo u okviru usluge i u svrhu koja je određena međusobnom poslovnom saradnjom, evidentirati i čuvati sve procese obrade ličnih podataka koje sprovodi.

Millennial consulting d.o.o. osigurava poslodavcu ( obrađivaču dijela ličnih podataka) da pristup ličnim podacima imaju samo oni njegovi zaposlenici i/ili druge osobe koje djeluju pod njegovim nadzorom a koje su na to ovlaštene temeljem propisa ili ugovornog odnosa te da pristup ličnim podacima postoji samo u onoj mjeri u kojoj je to nužno za pružanje usluge.

Millennial consulting d.o.o. navodi kako je preduzelo sve potrebne organizacijske i tehničke mjere kako su propisane Zakonom o zaštiti ličnih podataka, a posebno redovne redovite sistemske kontrole, testiranja, dostupnosti i otpornosti IT sistema na kojem počiva portal mojposao.

Millennial consulting d.o.o. će redovno procjenjivati kvalitet i korisnost tehničkih i organizacijskih mjera te ih kontinuirano usvršavati i unapređivati.

Obrađivači podataka ( zaposleni na portalu kao i Poslodavci) će se međusobno obaviještavati o svakoj povredi ličnih podataka koja je relavantna unutar 24 sata od kada je šteta nastala.

Koordinator portala može obrađivati podatke prikupljene od strane Poslodavca samo u statističke i analitičke svrhe testiranja IT sistema i praćenje statistika prijava na oglas za posao.

b) Pristup Bazi Profila

U smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, Poslodavci i Millennial consulting d.o.o. se smatraju zajedničkim obrađivačima baze korisničkih profila ( ili baze biografija, kako se kod nas nazivaju CV-vi) Poslodavci koji kontaktiraju Korisnike koji su registrovani na portalu u Bazi Profila dužni su se identifikovati te obavijestiti Korisnike ukoliko namjeravaju sačuvati profil (CV) Korisnika izvan web portala mojposao .

Millennial consulting d.o.o. se obavezuje prikupiti pristanak od svakog Korisnika pojedinačno prilikom registracije i omogućiti mu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, u svakom trenutku pristup njegovim ličnim podacima a takođe i mogućnost brisanja i deaktivacije korisničkog naloga. Potvrde Korisnika prilikom registracije na portal mojposao su date potvrdnom radnjom, na jasan i nedvosmislen način koji je lako razumljiv i pristupačan te su Korisniku pružene sve relavantne informacije (svrha obrade podataka, identitet obrađivača podataka, rok čuvanja ličnih podataka itd.).

Obrađivač podataka-Poslodavac koji izvši uvid u Bazu Profila (CV-va) obvezuje se pregledavati profile Korisnika isključivo u svrhu zapošljavanja te ne smije dobijene lične podatke koristiti u bilo koju drugu svrhu od koje je data.

Zajednički obrađivači podataka ( Millennial Consulting doo i Poslodavci) dužni su sprovesti odgovarajuće tehničke i organizacione mjere kako bi osigurali odgovarajuću nivo sigurnosti s obzirom na rizik a posebno povjerljivost pristupnih podataka Bazi Profila (CV-a) u ime Poslodavca te onemogućiti skidanje podataka sa web portala mojposao na svoje informacione sisteme

Korisnici prilikom registracije su dužni pročitati ove uslove korišćenja, i klikom na opciju „Prihvatam uslove korišćenja“ daju pristanak Poslodavcima za prikupljanjem i obradom njihovih ličnih podataka, i pristupu njihovim profilima samo onih Poslodavaca kod kojih su aplicirali za posao. Takođe , registracijom na portal mojposao , Korisnici prihvataju da portal mojposao može neogranično pristupati njihovim profilima i CV-ma a u cilju pronalaženja odgovarajućeg posla za Korisnika.

Dozvola za prikupljanje i obradu ličnih podataka shodno odredbama zakona o zaštiti ličnih podataka daje se isključivo u svrhu prijavljivanja na oglase za radna mjesta te u svrhu obavljanja svih ostalih radnji usko povezanih s oglašavanjem i prijavljivanjem na oglase za radna mjesta, te se u drugu svrhu ne može upotrijebiti. undefined
undefined
Poslodavci koji su fizičke osobe i Korisnici mogu podnijeti prigovor na obradu svojih ličnih podataka ili mogu u bilo kojem trenutku povući dozvolu za obradu svojih ličnih podataka bez dodatnog obrazloženja deaktivacijom svog profila na portalu mojposao ili pisanim putem na adresu Millennial Consulting doo, dr Vukašina Markovića bb, 81000 Podgorica ( sa naznakom za portal Mojposao.me ). undefined
undefined
Lični podaci, ali i svi drugi podaci se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Opštim uslovima. Korištenje podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prepis, distribuiranje itd.) bez dozvole Millennial Consulting-a doo, Korisnika odnosno Poslodavca, a naročito za masovnu distribuciju obaviještenja, promotivnih poruka i sličnih informacija, je strogo zabranjeno. Millennial Consulting doo će svaku aktivnost preduzetu protivno navedenoj zabrani prijaviti nadležnim tijelima uključujući, ali ne ograničavajući se na, Državno tužilaštvo Republike Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova te Agenciju za zaštitu ličnih podataka. undefined
undefined
undefined7. Završne odredbeundefined
undefined
Na sve pravne odnose koji nastanu između Millennial Consulting-a doo, Poslodavaca i Korisnika se uz ove opšte uslove primjenjuje crnogorsko materijalno pravo izuzev odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona. Sve eventualne sporove će Millennil Consulting doo, Poslodavci i Korisnici pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Podgorici. undefined
undefined
Dajem dozvolu Društvu MILLENNIAL CONSULTING d.o.o. za prikupljanje i obradu ličnih podataka koje su zahtijevane prilikom registracije kako bi me drugi Poslodavci mogli kontaktirati u svrhu zapošljavanja. Saglasan sam da se moji lični podaci čuvaju u bazi portala mojposao sve do mog ličnog zahtjeva za brisanjem ili zahtijeva za deaktivaciju mog korisničkog naloga. Upoznat sam sa svojim pravom da svaku sumnju na zloupotrebu ličnih podataka prijavim pisanim putem na adresu: MILLENNIAL CONSULTING d.o.o (Koordinator obrade ličnih podataka za portal mojposao), dr Vukašina Markovića bb, 81000 Podgorica, Crna Gora ili e-mail adresu: info@mojposao.me. undefined
comm